Všeobecná ustanovení

Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v pl. zn. Tento Reklamační řád upravuje podmínky, rozsah a způsob uplatnění reklamace zboží, které bylo u společnosti IZOLTECH s.r.o. zakoupeno zákazníkem.

Definice pojmů

 • Kde se v tomto reklamačním řádu hovoří o „Prodejci“, rozumí se jím obchodní společnost IZOLTECH s.r.o., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mádrova 3035/9, PSČ 14300, IČ: 272 04 502, která je plátcem DPH, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 104258 vedená u Městského soudu v Praze.
 • „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které Prodejce prodává, na základě její objednávky, zboží.
 • „Sídlem prodejce“ se rozumí sídlo společnosti Praha 4 – Modřany, Mádrova 3035/9, PSČ 14300.
 • „Provozovnou prodejce“ se rozumí provozovna na adrese Teplárenská 1, areál Teplárny Malešice, 108 00 Praha 10.
 • „Přijetím reklamace zboží“ se rozumí úkon Prodejce, kterým vezme na vědomí Zákazníkovo uplatnění odpovědnosti za vady (reklamaci).
 • Za „vyřízení reklamace“ je nutno považovat vlastní posouzení vady, její odstranění, výměnu zboží, případně odmítnutí reklamace jako neoprávněné.

Záruční podmínky

 1. Uzavřením kupní smlouvy resp. objednáním zboží stvrzuje zákazník svůj souhlas se záručními a reklamačními podmínkami prodejce.
 2. Prodejce dodá zákazníkovi zboží na základě řádně potvrzené objednávky s uvedením veškerých nezbytných náležitostí zejména včetně jednoznačné specifikace druhu a množství zboží, způsobu dopravy a termínu dodání. Nedojde-li k potvrzení objednávky má se zato, že příslušná kupní smlouva byla uzavřena faktickým plněním, tedy předáním zboží prvému tuzemskému dopravci, nebo jeho fyzickým převzetím zástupcem zákazníka.
 3. Prodejce dodá zákazníkovi zboží v odpovídající kvalitě.
 4. Dodání zboží se považuje za splněné okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, nebo jeho fyzickým převzetím zástupcem zákazníka. Za zákazníka jednotlivé dodávky přejímá pověřený odpovědný pracovník zákazníka (jeho zaměstnanec nebo externí spolupracovník), nebo osoba, u které prodejce s ohledem na veškeré okolnosti může předpokládat, že je nositelem pověření zákazníka k převzetí zboží.
 5. Ke každé dodávce zboží, které je na základě uskutečněné kupní smlouvy resp. objednávky dodáno zákazníkovi, je přikládán dodací list.
 6. Délka záruční doby je u nových výrobků 24 měsíců od data dodání. V případě výměny je záruční doba uvedena na dodacím listě.
 7. Nárok na uplatnění práv Zákazníkem v záruční době nelze uplatnit v následujících případech:
  • reklamace byla uplatněna po vypršení záruční lhůty zboží;
  • se zbožím bylo zacházeno v rozporu s technickými informacemi výrobce;
  • se zbožím bylo zacházeno neodborně, popř. k jeho poškození došlo neodbornou instalací či manipulací;
  • zboží bylo poškozeno vodou, ohněm, bleskem, elektřinou;
  • zboží je nadměrně znečištěno.

Reklamační podmínky

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zákazníkem zakoupeno u společnosti IZOLTECH s.r.o.
 2. Za místo k přijímání reklamací provozovna prodejce. Reklamaci je možno prodejci předat taktéž osobně při návštěvě obchodního zástupce prodejce u zákazníka či zaslat v elektronické podobě prodejci emailem na adresu obchod@izoltech.cz
 3. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), dle ust. § 2099 a násl. (zejména pak ust. § 2106 a § 2107 OZ). Vadu zboží uplatní zákazník u prodejce bez zbytečného odkladu. Pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ust. § 2172 a § 2173 OZ.
 4. Zákazník v souladu s § 2104 OZ zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Při přepravě zboží třetí stranou je podmínkou platnosti uplatnění vadného plnění co do množství či zjevného poškození písemný záznam o vadě v dodacím listu či přepravním listu, stvrzený zástupcem dopravce a zákazníka.
 5. Zboží k reklamaci je prodejcem přijímáno k reklamačnímu řízení pouze při dodržení následujících náležitostí:
  • zboží je zbaveno všech nepůvodních nálepek, označení apod.
  • k reklamaci zboží je ze strany zákazníka předložen písemný doklad o prodeji reklamovaného zboží;
  • k reklamaci zboží je ze strany zákazníka předložen písemný popis vad, který je v záhlaví opatřen kontaktní adresou a telefonem zákazníka, a dále soupis množství a druhů reklamovaného zboží; pro ten je nutno použít reklamační protokol (viz příloha tohoto Reklamačního řádu – Reklamační protokol).
  • k reklamaci zboží je ze strany zákazníka přiložena fotodokumentace, jejíž nezbytnou součástí je zejména štítek z obalu reklamovaného zboží.

Průběh reklamačního řízení

 1. V případě uplatnění vadného plnění zboží je zákazník povinen toto zboží uložit odděleně a zajistit ho proti dalšímu znehodnocení.
 2. V případě, že zákazník zboží rozbalí z originálních výrobních obalů, zajistní zákazník taktéž uložení těchto obalů společně se zbožím a to zejména z důvodu zajištění výrobních štítků z obalu na zboží a zajištění další identifikace zboží pro účely reklamačního řízení ve vztahu k výrobci.
 3. Zákazník uplatní reklamaci u prodejce v souladu s výše uvedenými reklamačními podmínkami.
 4. Zákazník a prodejce se dohodnou na uložení reklamovaného zboží u zákazníka po dobu reklamačního řízení či jeho zaslání na adresu provozovny prodejce nebo zboží předá osobně obchodnímu zástupci prodejce. Smluvní strany se mohou dohodnout na nakládání s reklamovaným zboží i jinak. Vyžaduje to však jejich oboustranný písemný souhlas.
 5. V případě uložení reklamovaného zboží u zákazníka, má prodejce právo kontroly reklamovaného zboží a zákazník umožní na výzvu prodejce prohlídku zboží zástupcem prodejce a/nebo taktéž zástupcem výrobce zboží.
 6. Prodejce má právo předat reklamaci včetně dokumentace a reklamovaného zboží výrobci ke konečnému odbornému posouzení oprávněnosti reklamace zboží zákazníkem.
 7. Řádné přijetí reklamace prodejce zákazníkovi potvrdí bez zbytečného odkladu a reklamaci následně posoudí, a to tak, že reklamaci uzná a provede výměnu reklamovaného zboží či po vzájemné dohodě poskytne prodejce zákazníkovi slevu z ceny vadného zboží, nebo reklamaci písemně zamítne. Prodejce má povinnost vyjádřit se k reklamaci nejpozději do 30 – ti dnů od řádného přijetí reklamace.  
 8. Prodejce po vyřízení reklamace zašle reklamované zboží zpět v co nejkratším možném termínu, nejpozději do zákonné lhůty, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Náklady reklamačního řízení

 1. Pokud se prodejce a zákazník předem nedohodnou jinak, dopravu zboží určeného k reklamaci hradí zákazník na své vlastní náklady.
 2. V případě oprávněné reklamace zboží má pak zákazník právo na náhradu nákladů na dopravu a to však pouze do výše, kterou si předem prodejce a zákazník písemně dohodnou. Pokud tak neučiní, může prodejce uhradit zákazníkovi náklady na dopravu do obvyklé výše, jíž se rozumí cena, za kterou by obvykle prodejce reklamované zboží dodal k zákazníkovi.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je uveřejněn na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (internet), a to na adrese: www.izoltech.cz , též je možno na vyžádání jej zákazníkovi zaslat a každý obchodní zástupce dává tento řád k dispozici Zákazníkovi.
 2. Prodejce je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny tohoto Reklamačního řádu tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 10 dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tento Reklamační řád ve stávajícím znění.
 3. Každá smluvní strana vezme na sebe riziko změn okolností.
 4. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 14. 12. 2020.